Yeah-No

The “yeah-no” has become quite the art form around our house. I give the kids the affirmation they need without actually allowing them to do the bizarre and sometimes impossible things they ask for. The goal is to say “no” with some sort of affirmative statement that lets them walk away with a smidge of dignity intact and smiles on their squishable faces.

[I’ve written up the instructions for the “yeah-no” at parenting.com]

This entry was posted in parenting. Bookmark the permalink.

One Response to Yeah-No

  1. Keyona says:

    I never thought of trying that before but I think I might.

    Thanks for sharing! :o)

Comments are closed.